Image Alt

תקנון שימוש באתר

תקנון ותנאי שימוש באתר

מבוא

המשתמש מאשר בזאת כי הוא קרא את כל התנאים וההגבלות לרבות תנאי המכירה הרכישה וההזמנה באתר האינטרנט ” israelarchery.co.il” (להלן – “האתר“), וכי המשתמש מאשר כי השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו הינם בכפוף לתנאי השימוש וההגבלות המפורטות בו, והמשתמש מאשר כי הוא הבין וקיבל במלואם וללא כל הגבלה את לכל האמור בתנאי השימוש הללו.

כותרות הפרקים מובאות לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות של תנאי השימוש.

תקנון ותנאי השימוש נכתבו בלשון זכר וזאת לצורך הנוחיות בלבד, אולם ההתייחסות הינה לנשים ולגברים כאחד.

אתר האינטרנט מנוהל ע”י חברת “נווה הגר בע”מ” (להלן – “החברה“), אשר כתובתה הינו: דרך היער 2, בבית לחם הגלילית

החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת מבלי ליתן הודעה מראש, כאשר תנאי השימוש המעודכנים הינם אלו אשר מעודכנים באתר ותוקפם הוא עם פרסומם. כל שימוש באתר לרבות התוכן ו/או השירותים המוצעים מהווים הסכמת המשתמש לשינויים אלו.

החברה רשאית לעדכן ולשדרג מעת לעת את האתר, התכנים והשירותים הניתנים בו וזאת מבלי ליתן הודעה מראש, כאשר המשתמש מאשר כי החל ממועד הפרסום של התקנון ותנאי השימוש, תנאי המכירה והרכישה באתר האינטרנט יחייב את המשתמש, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לשינויים אלו ו/או לתקלות העשויות להתרחש עם ביצועם של העדכונים והשדרוגים באתר.

פרטי המשתמשים באתר יטופלו בסודיות מריבית. כל המידע המבוקש באתר, נחוץ לעיבוד וביצוע ההזמנה ולא יועברו למי שאינו מורשה לכך על פי דין ו/או התקנון ותנאי השימוש, ללא אישור המשתמש למעט השימושים המפורטים בתנאי השימוש.

החברה ו/או מי מטעמה אינם מייצרים את המוצרים המוצגים באתר ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לשמות היצרנים, ולכל מצג שנעשה באתר ביחס למוצרים אלו, אלא, בהתאם לאחריות המוטלת עליהם על פי דין.

המוצרים מוצגים באתר בצורה אובייקטיבית תוך הישענות על פרטים שנמסרו לחברה על ידי היצרן, ניסיון משתמשים וכיוצ”ב, ועל כן אין לראות בהצגתם משום המלצה מצב האתר לטיב המוצרים, אופיים, תכונותיהם וכיוצ”ב.

הגבלת אחריות

התקנון ותנאי השימוש מגדירים את הזכויות והחובות של הצדדים, לרבות כל התנאים וההגבלות ביחס למכירה ורכישה של מוצרים ושירותים המוצעים באתר.

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, אפליקציות ופרסומות. ידוע למשתמש כי השימוש באתרי האינטרנט של צדדים שלישיים, האפליקציות, כפי שאלו נמסרו על ידם לחברה, הינם בכפוף לתנאי השימוש והמדיניות של הצדדים השלישיים.

השימוש שיעשה המשתמש באתרי האינטרנט של הצדדים השלישיים והאפליקציות הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה לא תהיה אחראית בשום צורה לכל תוצאה ו/או רכישה ו/או שימוש המוצע באתרי האינטרנט של הצדדים השלישיים ו/או שייעשה באפליקציות.

אין לראות בקישורים ו/או ההפניה לאתרי האינטרנט של הצדדים השלישיים והאפליקציות, כהמלצה ו/או עידוד ו/או הסכמה לתוכן המוצג באותו אתר ו/או באפליקציה לרבות התוכן הכלול בו וכי לחברה אין כל שליטה בתוכן המתפרסם באתרים ובאפליקציות הללו. לחברה לא תהיה כל אחריות לגביהם. האחריות הבלעדית לתוכן המופיע באתרי הצדדים השלישיים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם חלה על המפרסמים ובעלי אתרי האינטרנט של הצדדים השלישיים והאפליקציות.

במקרה בו משתמש יפר את התקנון ותנאי השימוש לרבות הוראות החוק, ועקב כך יגרם נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאות לרבות בגין שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות, בין אם מדובר בנזקים ישירים ו/או עקיפים לרבות אובדן הכנסה, רווחים ו/או פגיעה במוניטין ו/או בשם הטוב של החברה, המשתמש מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי הקשור עימה מיד עם דרישתה הראשונה.

באתר מפורסם תוכן שנכתב במסגרת פורומים, ע”י משתמשים, ולא על ידי החברה, ולכן החברה אינה אחראית לאמינותו, מהימנותו, ואין לראות בתוכן זה כעמדה מוסמכת ו/או כתחליף לקבלת ייעוץ מקצועי.

הצהרת פרטיות ומידע

במסגרת השירותים שניתנים באתר זה, יידרש המשתמש למסור מידע אישי ודרכי התקשרות הנחוצים לחברה לצורך עיבוד וביצוע ההזמנה, כאשר ידוע למשתמש שאין כל חובה בדין למסור מידע זה, והוא תלוי ברצונו ובהסכמתו של המשתמש לעשות כן.

כל המידע שיוחלף בין הצדדים יטופל בסודיות מרבית וישמר במאגר המידע של החברה על פי תנאי מדיניות אבטחת המידע, ועל פי הוראות הדין. החברה תנקוט בכל אמצעי האבטחה הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש.

על אף השימוש באמצעי אבטחה סבירים לשמירת המידע הנמסר על ידי המשתמש, החברה אינה יכולה להבטיח אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות, ולכן החברה לא תהא אחראית בין אם באופן ישיר ובין אם בעקיפין, שהשירות באתר לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית ו/או נזקים ו/או תקלות ו/או לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרמו למשתמש ו/או לרכושו ו/או במקרים של שימוש במידע שיימסר על ידי המשתמש ע”י צדדים שלישיים ו/או ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטת החברה.

החברה שומרת לעצמה הזכות למסור פרטיו של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על ידי המשתמש ו/או לצורך מתן שירות המבוקש על ידי המשתמש ו/או במקרה שהחברה תידרש לכך על פי החוק ו/או במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר ו/או במקרה שבו המשתמש ניסה ו/או ביצע פעולות המנוגדות לדין.

ברישום המשתמש באתר, סימון “הסכמה לקבלת דיוור אלקטרוני”, כמוה כהסכמת המשתמש לקבלת חומר אינפורמטיבי ופרסומי של החברה ו/או גורמים אחרים אשר יעניקו לחברה שירותים ו/או הטבות לרבות משלוח מיילים ו/או הודעות באמצעות הטלפון הנייד ו/או דיוור לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

המשתמש רשאי בכל עת להודיע לחברה, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע או תכנים אלו. בכל מקרה של ביטול המנוי מהמיילים הפרסומיים והאינפורמטיביים, הביטול יעשה החל מחודש הקלנדארי העוקב שלאחר מסירת ההודעה כאמור.

המשתמש מסכים לשימוש החברה במידע כאמור לעיל, וכי השימוש בו לא יהיה בגדר פגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בפיצוי ו/או סעד כלשהו.

המשתמש מסכים ומאשר לחברה לעשות שימוש במידע שמסר לרבות כתובת האינטרנט שלו לצורך ביצוע ההזמנה המבוקשת ו/או לצורך יצירת קשר עם המשתמש בקשר להזמנה המבוקשת.

המשתמש מתחייב לא לעשות כל שימוש במידע המצוי באתר, לרבות העתקה ו/או פרסום ו/או הפצה ו/או מכירה בין אם בתמורה ובין אם לאו, כל מידע ו/או תוכן לרבות תמונות ו/או תכנים העלולים למנוע מאחרים את השימוש באתר ו/או יש בהם בכדי להפר זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות פרטיות ו/או פטנטים ו/או זכויות אחרות מכל סוג שהוא, ללא הרשאה מפורשת של החברה ומראש.

המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בשירותי האתר לצרכי דיוור פרסומי ו/או דיוור שרשרת ו/או כל שימוש אחר שעשוי להתפרש כבלתי חוקי ו/או להזין באתר תכנים העלולים להצטייר כתכנים אסורים לפרסום כדוגמת איומים, הוצאת דיבה, הטרדות מיניות וכיו”ב, והמשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל תביעה ו/או דרישה לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות בקשר עם התכנים שהוזנו על ידי המשתמש באתר.

המשתמש מצהיר כי הוא אחראי בלעדי לכל תוכן הודעות דוא”ל, הודעות, כתובות שנמסר על ידו, ולתוצאות שינבעו מאלו.

על אף האמור לעיל, היה וככל שיקבע כי לחברה אחרית לנזק כשלהו, הרי שסך הנזקים בהם תחויב החברה במסגרת האחריות, לא תעלה על שווי המוצר מושא האחריות.

במידה ולדעת המשתמש מידע המפורסם באתר אינו נכון ו/או מפר זכות ו/או דין או גורם לפגיעה, הוא מתבקש להודיע על כך לחברה באופן מיידי, ובהודעה לפרט את התלונה, פרטי ההתקשרות של המשתמש, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך הטיפול בתלונה. החברה תטפל בתלונה לפי שיקול דעתה.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

האתר לרבות האייקונים, המידע, התמונות, הטקסטים ו/או כל מידע אחר מכל מין וסוג שהוא המצוי באתר הינו בבעלות הבלעדית והוא נכס רוחני של החברה. מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהוא לרבות זכויות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי וכל זכות קניינית אחרת בקשר עם האתר ושירותיו, הינה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או ניתנו לה ברישיון על ידי צדדים שלישיים, וכי לא יהיה לאיש זכויות ו/או תביעות  כספיות ו/או רוחניות כלשהן באתר בהווה ו/או בעתיד ללא הסכם כתוב ומפורש מראש החתום על ידי החברה.

השימוש שניתן למשתמשים בהתאם לתקנון ולתנאי השימוש באתר, הינם לעשיית שימוש באתר ובשירותיו בלבד, ונאסר על המשתמשים לעשות כל שימוש ו/או פעולה אחרת העלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של החברה.

משתמש אינו רשאי להעביר, להפיץ ו/או לשכפל כל מידע או תמונה אשר מוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, ללא אישור בכתב מגורם מוסמך לכך מהחברה.

החברה אינה אחראית לתכנים פרסומיים המופעים באתר ו/או בקישורים בקיימים באתר המפנים לאתרים של צדדים שלישיים.

השימוש באתר / תוכן האתר

החברה תפעל להחזיק את האתר מתוחזק ככל שניתן, אולם החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת ללא תקלות, והחברה שומרת על זכותה להפסיק ולשנות את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בשל כך.

החברה מתחייבת לטפל ולתחזק את האתר כמיטב יכולתה, יחד עם זאת החברה לא מתחייבת כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. כמו-כן אנו שומרים על הזכות להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.

התוכן והשירותים המוצעים באתר הינם לשימוש המשתמשים כפי שהם מוצגים באתר. החברה עושה מירב המאמצים שתוכן האתר יהיה מדויק ככל שניתן, אולם ייתכן שהתוכן לא יהיה שלם או שנפלו בו אי דיוקים ו/או טעויות בתוכן ו/או במידע המובא בו.

המשתמש מסכים כי הוא בלבד יישא בכל אחריות ולכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש במידע הרשום באתר, אלא אם כן מדובר באחריות המוטלת על החברה על פי דין.

כל מבצע ו/או פרסום שיפורסם באתר ו/או ישלח למשתמשים באמצעות דיוור באמצעות הדוא”ל, יהיה בכפוף לתנאים שיקבעו ויפורסמו על ידי החברה.

החברה אינה מתחייבת כי המוצרים שמוצגים למכירה באתר יהיו במלאי בכל עת, וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כמות המוצעת של הפריטים למכירה, להגדיל ולשנות את מועד סגירת המכירות וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע זכייתם של המשתמשים שהצעותיהם נרשמו והתקבלו לפני מועד השינוי.

המוצרים המוצגים באתר לרבות התמונות, עיצובים, צבעים, הינם לצורך המחשה בלבד, אלא אם נאמר במפורשות אחרת.

הפסקת שימוש

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להודיע על כך, למנוע ממשתמש את האפשרות לרכוש מוצרים באתר באופן זמני ו/או לצמיתות.

החברה רשאית להפסיק הרשאה של משתמש ו/או חברות ו/או גישה לאתר ו/או חסימת הדוא”ל של המשתמש וכיוצ”ב לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, בעת שהמשתמש יפר את התקנון ותאני השימוש באתר, ולמשתמש לא תהא כי טענה ו/או תביעה כנגד החברה.

היה ותוגש כנגד החברה ו/או מי מטעמה תביעה ו/או דרישה שנובעת עקב הפרת התקנון ותנאי השימוש, המשתמש ישפה ויפצה את החברה ו/או מי מטעמה בכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאות לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות שיפסקו בכל הליך, וזאת עם דרישתה הראשונה של החברה, והחברה על פי שיקול דעתה תהא רשאית לחשוף את פרטיו הידועים של המשתמש בכל הליך משפטי גם אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

רכישת מוצרים

באתר מפורסמים מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים, כאשר החברה עושה מאמצעים רבים לספק מידע עדכני ומפורט הכולל הפניות לאתרי היצרנים ו/או לאתרים המציעים מידע שימושי נוסף.

החברה לא תישא באחריות לתוכנם של האתרים של צדדים שלישיים ו/או להסתמכות של המשתמש מהמידע שמצוי באתרים אלו ו/או לשימוש שיעשה המשתמש ממידע זה. המשתמש מסיר מהחברה כל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לו ו/או למי מטעמו בעת השימוש במידע זה ו/או בתוכן המוצג באתרים אלו, והמשתמש יהיה אחראי בלעדי למידע ולשימוש שיעשה בו.

התמונות המוצגות באתר הינן לעיון בלבד ואמורות לסייע לקונה הפוטנציאלי בחוות הקנייה שלו. החברה אינה מתחייבת לדיוק התמונות בהשוואה למוצר עצמו, ומבחינה זו ייתכן, ומראה הצבעים במסכי המחשב ובתמיכות הוויזואליות האחרות הצבעים שונים מצבעי המוצרים. כל האיורים ופרטי התמיכה המופיעים באתר אינם למכירה ולא ימסרו לכל קונה.

חלק מהמוצרים באתר הינם מוצרים ישנים ומוצרים שאינם בייצור רציף, ויתכן כי קופסאות האריזות של המוצרים אינו במצב ‘חדש’ ועשויות להכיל שפשופים, מעיכות באריזה, ועוד בלאי טבעי משהות המוצר על המדף.

זמינות המוצרים

החברה מציגה באתר את כל המוצרים שבכוונתה למכור יחד עם כל המידע הדרוש למשתמש בכדי להבין לפני אישור ההזמנה, את כל המאפיינים של המוצרים אותם עשוי המשתמש לרכוש. החברה מצהירה כי היא רכשה את כל הזכויות הנדרשות כדי למכור באופן חוקי את כל המוצרים המוצעים באתר, וכי אין כל מניעה של החברה למכור אותם.

המוצרים המוצעים באתר תקפים כל עוד המלאי שלהם זמין למשלוח. החברה אינה אחראית והמשתמש אינו יכול לתבוע בגין שיפוי ו/או פיצוי אם המוצרים אינם זמינים למכירה באופן זמני ו/או תמידי.

אם אושרה הזמנה ומוצר אחד או יותר אינם זמינים, ההזמנה תטופל ברגע שהמוצרים הלא זמינים יחזרו להיות זמינים. אם האיחור יגרם לזמן האספקה לחרוג מהזמנים המצוינים בתקנון זה, שירות הלקוחות ייצור קשר עם הקונה על מנת לברר אם הרוכש מעוניין באחת מהאופציות הבאות:

  • להמתין עד שכל המוצרים הלא זמינים יהיו זמינים שוב, וישלח משלוח אחד בלבד.
  • לקבל מיד את המוצרים הזמינים ולקבל את הלא זמינים במשלוח שני. במקרה זה, דמי המשלוח עבור המשלוח השני יוטלו בחלקם על החברה.
  • לבטל את המוצרים הלא זמינים ולקבל באופן מיידי את המוצרים הזמינים בלבד.
  • להחליף את כל המוצרים שאינם זמינים במוצרים זמינים אחרים (אותו עיצוב אך בצבע או גודל שונים וכיו”ב). – להשאיר הכל

מכירה מסחרית של פריטים שנרכשו באתר אסורה בהחלט.

הזמנת המוצרים

לצורך ביצוע ההזמנה יידרש הקונה למסור פרטים שונים כדוגמת: שם פרטי, כתובת, מס’ טלפון לצורך יצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי – פרטים הדרושים לצורך ביצוע ההזמנה. הקונה יידרש למלא ולסמן בשדות המתאימים את המידע הנ”ל, ומבלי שהשדות ימולאו בצורה נכונה ומלאה עם הפרטים המלאים לא ניתן לבצע את ההזמנה.

לאחר שבוצעה ההזמנה הקונה יקבל הודעה ראשונית על קליטת ההזמנה, כאשר ההודעה הזאת מעידה על קליטת פרטי ההזמנה במערכת, ואין באישור זה משום לחייב את החברה ו/או מי מטעמה לספק את המוצרים שהוזמנו.

עם השלמת ההזמנה, והתקבל אישור מחברת האשראי על התשלום, תחשב הרכישה כהזמנה שניתנת לביצוע, וזאת בהינתן שכל הפרטים שהוזנו בהזמנה נקלטו ללא כל שיבוש, ובלבד שהמוצר נמצא במלאי.

במקרה בו המוצר שהוזמן באתר אזל מהמלאי, תשלח לקונה הודעה מתאימה באמצעות הדוא”ל / הטלפון הנייד שהוזן בעת הרכישה באתר. במקרה כזה, החברה תגיש לקונה הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה, ככל שקיימת חלופה שכזו. במידה והקונה יקבל את ההצעה החלופית, כי אז תעודכן ההזמנה ויסופק המוצר החלופי. ככל והקונה יסרה להצעה, תמחק ההזמנה ולא יבוצע חיוב / יזוכה כרטיס האשראי מחיוב שבוצע.

הקונה מצהיר כי הוא מורשה להשתמש באמצעי התשלום שנבחר, והחברה שומרת לעצמה את הזכות להשהות / לבטל ההזמנה ומשלוח המוצרים במקרה של דחיית כרטיס האשראי או במקרה של הזמנה חלקית או אי תשלום. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להזמנה או לבצע משלוח במקרה של קונה שעימו קיימת תביעה בלתי פתורה.

הקונה מצהיר כי ידוע לו כי במקרה בו החברה ו/או האתר לא יצלחו ליצור עם הקונה קשר לצורך השלמת ההזמנה ו/או אספקת המוצר בתוך 7 ימים ממועד הרכישה, ייחשב הדבר לביטול ההזמנה, ובמקרה זה לא תסופק ההזמנה, והקונה מוותר על טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או החברה בגין ביטול העסקה לפי סעיף זה.

החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לשימוש לא מורשה ו/או שימוש לרעה ו/או שימוש במרמה שיעשה על ידי צדדים שלישיים בכרטיס אשראי בו עשה קונה שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

האחריות למוצרים, טיבם, איכותם, אספקתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים ו/או היבואנים של המוצרים בהתאם לתנאים המפורטים בתעודות האחריות, ככל שקיימות ומצורפות אליהם. החבות בגין המוצרים הנמכרים באתר תהא על פי דין ולא תעלה על הסכום ששולם בפועל בגין המוצרים ו/או השירות שהוזמן על ידי הקונה.

טעות / שיבושים בהזמנה

לצרוך ביצוע ההזמנה על הקונה להזין את הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים, ואמצעי התשלום. בעת קליטת ההזמנה יתכנו שיבושים בקליטת הנתונים ו/או עיבודה על ידי החברה ו/או האתר. ככל שהקונה יקבל הודעה כי ההזמנה לא נקלטה כראוי ו/או התגלו שיבושים ו/או טעות בתיאור המוצר תיאורו, מחירו ובכל פרט אחר לגביו ו/או תיאור השירות ו/או תקלה שארעה במערכת, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה והקונה לא יחויב בתשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

היה ובעת ביצוע ההזמנה, הקונה ימסור פרטים שגויים, החברה אינה יכולה להתחייב כי המוצרים יגיעו למועדם וכי לקונה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. במקרה והמוצרים יוחזרו לחברה בשל פרטים שגויים ו/או לא מדויקים שהקונה מסר בעת הרכישה, כי אז הקונה יחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח.

הזנת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז 1977 ו/או בכל דין אחר.

אם הקונה הזמין בטעות מוצרים מהאתר, אזי אלה יוחזרו ויוחלפו רק בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה.

תשלומים

התשלומים יבוצעו באמצעות פרטי כרטיס אשראי, שנמסרו בעת ביצוע ההזמנה באתר או בטלפון, והחיוב יכלול את מחיר המוצרים שמופיע באתר לצד המוצרים שהוזמנו כולל מע”מ, בתוספת הוצאות משלוח ודמי טיפול והכל כמפורט לצד כל מוצר ו/או בדף המוצר ובדף ריכוז ההזמנה.

מחירי המוצרים ו/או השירותים ודמי הטיפול והמשלוח המופיעים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת.

החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת, והמחיר הקובע הוא זה המפורסם באתר בעת ההזמנה במועד אישור חברת האשראי ו/או הסליקה.

במקרה בו חברת האשראי ו/או הסליקה לא תכבד את החיוב, תבוטל ההזמנה והמוצר לא יסופק.

במידה והוזמן מוצר ו/או שירות וניתן לשלם תמורתו בתשלומים, דמי הטיפול והמשלוח לא יחושבו במניין התשלומים ויחויבו בעת ביצוע התשלום הראשון.

המחירים המופיעים באתר משקפים את מחירי האתר בלבד.

אספקת מוצרים

אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לבחירת הקונה בהזמנה ומשלוחים על פי סוג המשלוח המבוקש במידה ואפשרות זו זמינה.

אספקת המוצרים תהא לפי 30 ימי עסקים (ימים א’ עד ה’), ואינו כולל את יום ההזמנה, ימי שישי, שבת, ערבי חג ומועדים, כאשר החברה תעשה את מירב מאמציה להקדים את מועד האספקה ככל שניתן.

לחילופין, בכפוף להימצאותו של המוצר שהוזמן במלאי בחברה, לאחר אישור ותיאום, ניתן לבצע איסוף עצמי, ולאסוף את המוצר מהכתובת דרך היער 2, בית לחם הגלילית (להלן – “נקודת האיסוף העצמי“).

המשלוח יבוצע באמצעות דואר ישראל או באמצעות שירות שליחים בהתאם לשיקול דעתה של החברה והוא יסופק לכתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה אשר אינה כתובת של תא דואר.

בעת האספקה, החברה רשאית לבקש נוכחות הקונה ולהציג תעודה מזהה ו/או חתימת הקונה מסמכים כתנאי למסירה. במידה שמוצר לא יישלח לקונה בתוך 30 ימי עסקים ממועד המשלוח שצוין באתר, הקונה יהיה זכאי לבטל את העסקה ולקבל חזרה את מלוא התמורה ששולמה בעד אותו המוצר. עם ביטול העסקה כאמור, וקבלת התמורה בחזרה, לא תהא לקונה כל טענה או תביעה כלפי האתר ובקשר עם העסקה. 

ביטול עסקה

קונה רשאי להחזיר או להחליף מוצר בהתאם להוראות תקנון והוראות מדיניות להחזרת מוצרים  על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010. בכל מקרה של ביטול עסקה, יציג הקונה חשבונית המעידה על ביצוע העסקה או הוכחה אחרת לשביעות רצונה של החברה, המועד שבוצעה העסקה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום.

בכפוף להוראות הדין הקונה לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו בכל מקרה של ביטול רכישה שבוצעה באתר, אלא אם הביטול ייעשה בתוך 14 ימים מיום רכישת המוצרים, ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני אותו מועד). יודגש כי לא יבוטלו רכישות אשר בוצעו באתר אלא בהתאם לאמור לעיל.

במקרה של ביטול בתנאים המפורטים לעיל, יזוכה כרטיס האשראי עמו בוצעה הרכישה במחיר המוצרים ששולמו, בהפחתת דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצרים או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

בעת ביטול עסקה, יש להחזיר את המוצרים המוחזרים על ידי קונה בצירוף תשלום המשלוח / העתק החשבונית כשהם במצב מושלם עם אריזתם המקורית.

במקרה של מוצר פגום, הקונה יתבקש להגיע בתיאום מראש לנקודת האיסוף העצמי בצירוף חשבונית הקניה. היה והמוצר תקין ולא עבר מועד ההחלפה בהתאם לחוק, והמוצר נמצא במלאי אצל הספק, יוחלף המוצר הפגום. במידה ומוצר הגיע פגום בעקבות המשלוח מהחברה, יבוצע בירור ותיאום מול החברה, והקונה יזוכה במחיר המוצר.

במקרה של פגם או אי התאמה במוצר, החברה תשיב לקונה בתוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב. ככל והמוצר סופק לקונה – כי אז יתבקש הקונה להחזירו לנקודת האיסוף העצמי בתאום מראש.

במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה החברה תשיב לקונה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה, ככל ששולם, תבטל את החיוב בגין העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של החברה בהתאם להוראות החוק. עלות ההחזרה חלה על הקונה ותשולם על ידו.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים תתאפשר רך ורק בנקודת האיסוף העצמי אלא אם נקבע אחרת בתיאום מול החברה לאחר שהמוצר נבדק על ידי החברה ו/או מי מטעמה ונמצא שלא נעשה בה שימוש והוא באריזתו המקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה וזאת בצירוף חשבונית הקנייה.

מובהר כי החזרת התמורה ואופן החזרת התמורה במקרה של ביטול עסקה תהיה בהתאם להוראות החוק ובכפוף לאמור לעיל.

 

סמכות שיפוט

בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר עם השימוש באתר ובשירותיו לרבות על תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם הינו הדין הישראל. בתי המשפט המוסמכים בישראל תהא הסמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת, ובית המשפט המוסמך הוא חיפה או נצרת הכי קרוב.

על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

שונות

כל ויתור על זכות  המגיעה לחברה לפי התקנון ותנאי השימוש ו/או על פי הדין ו/או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה לא יחשבו כויתור, הימנעות או קיומו של נוהג ביחס למקרים אחרים.

כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה לחברה מוקנה למי מטעמה ו/או למנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים המוצרים והתכנים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.

התנאים וההגבלות הנוכחיים כוללים את כל הזכויות והחובות של הצדדים. שום תנאי או תנאי אחד, ספציפי או כללי שעלול להופיע בתיעוד שנשלח, נמסר או נמסר לקונה לא ישנה, יחליף או ישלים חלקים ו/או שלמותם של תנאים והגבלות אלה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים וההגבלות הללו בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת מכל סוג שהוא.

כל רישומי העסקאות, המאוחסנים במחשבי החברה בתנאי אבטחה סבירים, נחשבים כהוכחה לתקשורת, אישורי הזמנה ותשלומים בין הצדדים. אישור ההזמנה והחשבוניות מאוחסנים בפלטפורמות אמינות ומתמשכות וניתן להפיקם כהוכחה, אם יהיה צורך בכך.

יצירת קשר

בכל עניין הנוגע לתקנון ולתנאי השימוש באתר, ניתן לשלוח דוא”ל לכתובת [email protected] . נא לכלול את פרטיך המלאים לרבות כתובת הדוא”ל.

החברה תשתדל להגיב לכל בקשה בזמן סביר.

Close

The “Archery Center IL” in Beit Lehem of Galilee develops the field of archery in Israel beyond the world of sports & the fields of education, culture & social development.

Telephone / WhatsApp | (+972) 0544407113

Email | [email protected]

Forest Road 2, Bethlehem of Galilee, 3600700

שעות פעילות

מי ב’, ד’ 15:00-19:00
ימי ג’, ה’ 15:00-21:00
ימי ו’ 11:00-16:00
ימי ש’, א’ סגור

Our socials
About